Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych uzyskanych bezpośrednio
Poniżej przedstawiamy informację o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Informacja została przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanym dalej RODO. Administrator Danych Osobowych Administrator Danych "INDUAL" SPOƵŁKA Z O.O. z siedzibą w Kornicy ul. Przemysłowa 6, 26-220 Kornica, REGON: 260405209, NIP: 6581965534, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000361374 Dane kontaktowe Administratora danych Adres: "INDUAL" SPOƵŁKA Z O.O. z siedzibą w Kornicy ul. Przemysłowa 6, 26-220 Kornica e-mail indual@indual.pl Numer kontaktowy 41 374 02 67 Cele i podstawy przetwarzania czyli w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane. Cel przetwarzania Podstawa prawna Prawnie uzasadniony cel przetwarzania zawarcie i wykonywanie umowy w tym kontaktowanie się z klientem w celi realizacji umowy. art. 6 ust.1 lit b RODO - świadczenie usług drogą elektroniczną, umozǙliwienie korzystania ze sklepu internetowego www.sklep.indual.pl, art. 6 ust.1 lit b RODO - dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową Windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych art. 6 ust. 1 lit. c RODO - archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych art. 6 ust. 1 lit. c - prowadzenie statystyk art. 6 ust. 1 lit. f RODO posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności rozpatrywanie skarg i reklamacji art. 6 ust. 1 lit. c RODO - prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez art. 6 ust. 1 lit. f RODO Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność wykorzystania środków komunikacji elektronicznej prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów email i numerów telefonów obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności art. 6 ust. 1 lit. f RODO udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności Odbiorcy danych czyli komu przekazujemy Twoje dane. odbiorcy danych agentom, przedstawicielom handlowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych towarów i usług; obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne; podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, księgową podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych, podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych Twoje dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy na serwer GOOGLE w ramach usługi GOOGLE ANALYTICSOkres przechowywania danych Jako Administrator danych osobowych jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności. Rodzaj danych Czas przechowywania dane pozyskane w związku z zawarciem umowy do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy dane rozliczeniowe w tym dokumenty finansowo, księgowe do czasu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego dane kontaktowe dla potrzeb marketingu bezpośredniego do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę jeżeli przetwarzaliśmy je na podstawie zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały dane przechowywane na podstawie Twojej zgody do czasu wniesienia sprzeciwu Informacja o przetwarzaniu danych w sposób zautomatyzowany ( w tym przez profilowanie) Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Twoich danych w tym w sposób zautomatyzowany, poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie m.in. do analizy lub prognozy osobistych preferencji lub zainteresowań. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych Cel podania danych Rodzaj danych Informacja o dobrowolności podania danych dane wymagane do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych nazwę użytkownika, nazwę wyświetlaną, hasło zabezpieczające konto Klienta w Sklepie Internetowym, dane adresowe, imię i nazwisko, telefon, adres poczty elektronicznej oraz opcjonalnie nazwę firmy oraz numer NIP podanie danych jest dobrowolne, ale jeżeli z jakiś powodów nie podasz nam tych danych nie będziemy mogli dokonać Twojej rejestracji w sklepie internetowym oraz świadczyć usług drogą elektroniczną dane wymagane do zawarcia umowy sprzedaży Imię i nazwisko, dane adresowe, dane dostawy, a w przypadku firm: nazwa firmy numer NIP podanie danych jest dobrowolne ale jeżeli z jakiś powodów nie podasz nam tych danych nie będziemy mogli zawrzeć umowy sprzedaży oferowanych przez nas produktów i usług Dane wymagane do wystawienia dokumentów księgowych, rachunkowych w tym faktur VAT Imię i nazwisko ( nazwa firmy) numer NIP lub pesel, adres Podanie tych danych jest obowiązkowe w celu realizacji obowiązków nakładanych przez przepisy podatkowe Dane do celów marketingu bezpośredniego Numer telefonu, e-mail Podanie tych danych jest dobrowolne Twoje prawa Przysługują Ci następujące prawa 1. Prawo dostępu do Twoich danych i otrzymywania ich kopii. 2. Prawo do sprostowania, poprawiania swoich danych. 3. Prawo do usunięcia danych. 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 5. Prawo do przenoszenia danych. 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody. 8. Niezależnie od praw wymienionych wyżej masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa- zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. 9. Masz także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, jeżeli podstawą wykorzystywania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub inny interes publiczny. W takiej sytuacji nalezy nam wskazać Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem wówczas przestaniemy przetwarzać Twoje dane objęte sprzeciwem, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych nie są nadrzędne wobec Twoich prawa, lub też Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia , dochodzenia lub obrony roszczeń. W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw lub w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem danych